Zápis z členské schůze Východočeské pobočky KCHK

28.1.2017 v Pardubicích-Nemošicích

Program:        1. Zahájení, seznámení s programem

                        2. Zpráva předsedkyně o činnosti za rok 2016, plán akcí na rok 2017

                        3. Zpráva poradkyně chovu za rok 2016

                        4. Zpráva výcvikářky za rok 2016

                        5..Zpráva hospodářky za rok 2016, rozpočet hospodaření na rok 2017 - schválení

                        6. Zpráva revizní komise za rok 2016 – schválení

                        7. Návrh a volba volební komise – schválení

                        8. Hlasování o tajném či veřejném hlasování

                        9. Návrh a volba nového výboru – schválení

                        10. vyhodnocení soutěže ?Nejaktivnější knírač VČ pobočky KCHK za rok 2016

                              a ocenění šampionů

                        11. Různé – diskuse, občerstvení

 

1.               Schůzi zahájila jednatelka M.Bošinová, přivítala přítomné, seznámila je s programem,

                  který členská schůze jednomyslně schválila.

                               Přítomných hlasujících členů je 24 z celkového počtu 58 členů. Členská schůze

                                je usnášení schopná.

2.               Předsedkyně J.Stránská přednesla zprávu o činnosti pobočky za rok 2016:

·       zhodnotila OKV ve Dvoře Králové nad Labem, která se konala 7.5.2016

·       výbor se sešel v roce 2016 4x ( 30.1., 7.5., 5.11., 11.12.)

·       akce pořádané pobočkou v roce 2017 – OKV a bonitace MK+SK se bude konat

        6.5.2017 ve Dvoře Králové nad Labem

·       upozornila na přetrvávající problém s přeregistrací VČ pobočky KCHK

 

3.               Poradkyně chovu L.Bugalová přednesla zprávu o výsledcích chovu za rok 2016

                  a seznámila přítomné s počty krytí (11 nakrytých fen) a s celkovým počtem

                  zapsaných štěňat v plemenné knize – 41 (22 psů, 19 fen).

                               Důležité – bonitace MK a  SK následující po výstavě ve Dvoře Králové n/L. 

                               dne 6.5.2017

                               – bonitace bude otevřena pouze při řádném přihlášení 2 a více jedinců

                              (pokud se z jakéhokoliv důvodu nedostaví, i přesto bude bonitace otevřena

                               pro dodatečně přihlášené) – dodatečné přihlášení na místě bude možné pouze

                               po zaplacení poplatku navýšeného o 200 Kč.

4.               Zprávu za rok 2016 přednesla výcvikářka P.Marková

5.               Hospodářka M.Myšáková přednesla zprávu o hospodaření za rok 2016

                  a rozpočet na rok 2017.

                                     Rozpočet  schválen  jednomyslně 24 členy, proti 0, zdržel se 0.

      6.         Výše členských příspěvků zůstává na rok 2017 ve stejné výši – 300 Kč výdělečně             

                  činní členové a 200 Kč důchodci, studenti a ženy na mateřské dovolené.

                  Na rok 2018 je navrženo zvýšení členských poplatků (z důvodu vyšších odvodů klubu)

                 – 400 Kč výdělečně činní a 300 Kč důchodci, studenti a ženy na mateřské dovolené.

                  Návrh schválen jednomyslně 24 členy, proti 0, zdržel se 0.

            Prominutí členských poplatků na rok 2017 pro členy výboru  - předsedu, hospodáře, jednatele,

            oblastního poradce chovu a pro čestné členy J.Stránskou, M.Myšákovou, J. Strouhala

            a H.Loužilovou

            Návrh jednomyslně schválen 24 členy, proti 0, zdržel se 0.

   7.           Zprávu revizní komise za rok 2016 přednesla H.Loužilová. Nebyly shledány

                 žádné nedostatky v účetnictví .         

                       Zpráva schválena jednomyslně 24 členy, proti 0, zdržel se 0.

8.            Vyhodnocení soutěže „Nejaktivnější knírač VČ pobočky KCHK“ na rok 2016 a

               ocenění psů a fen, kteří obdrželi titul šampióna v roce  2016 – všem majitelům 

               blahopřejeme a přejeme  hodně úspěchů v další činnosti.

9.           Přestávka – občerstvení

10.        Volby nového výboru - návrh volební komise ve složení Hana Loužilová,

             MVDr.Ludmila Růžková, Jitka Puhaná.

                              Komise schválena 21členy, proti 0, zdržel se 3.     

                  11.      Jednatelka dala hlasovat o možnosti tajného či veřejného hlasování.

                             Pro tajné hlasování se nevyslovil nikdo, veřejné hlasování bylo schváleno 23 členy,

                             zdržel se 1, proti 0.

                  12.      Návrh na změnu počtu členů výboru – místo 7 členů pouze 5 (předseda, hospodář, jednatel,

                             poradce chovu, výcvikář) a kontrolní orgán pouze  1 revizor.

                             Návrh byl jednomyslně přijat – pro 24 členů, proti 0, zdržel se 0.

13.       Návrh a volba nového výboru a kontrolního orgánu, hlasování o složení :             

Funkce

Jméno

Pro

Proti

Zdržel se

Předseda

Michal Horáček

23

0

1

Jednatel

Markéta Bošinová

23

0

1

Hospodář

Leona Horáčková

24

0

0

Poradce chovu

Lenka Bugalová

23

0

1

Výcvikář

Radmila Nováková

23

1

0

Revizor

Hana Loužilová

23

0

1

Nepřítomné členky Leona Horáčková a Radmila Nováková byly řádně omluveny a souhlasily s kandidaturou na funkci.

 

14.        Do 6. 5. 2017 bude funkci hospodáře vykonávat bývalá hospodářka p. Marta Myšáková.

             Od tohoto data bude funkce předána nové hospodářce p.Leoně Horáčkové.

15.        Vzhledem k možnému střetu zájmů předsedy a hospodáře (jedná se o manžele)

             je při podpisu dokladů nutný podpis dalšího člena výboru, a to jednatele.

                          Hlasování : pro 23 členů, proti 0, zdržel se 1.

16.        Členskou schůzi ukončila jednatelka, poděkovala odstupujícím členkám výboru za  

                         jejich dlouholetou činnost pro klub a novému výboru popřála hodně štěstí v další práci.

               

Informace k členským příspěvkům na rok 2017      

             §  výdělečně činní členové                                     300 Kč

§  důchodci, studenti, ženy na mat.dovolené         200 Kč

§  zahraniční členové                                              700 Kč

Členské příspěvky, prosím zaplaťte převodem z účtu nebo složenkou typu A :

č.ú. klubu 3799653339/0800

konstantní symbol 0308

variabilní symbol – Váš datum narození – bez toho nelze platbu identifikovat !!!             

Adresa majitele účtu :

KCHK VČ pobočka, Marta Myšáková, Hronovská 646, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Poplatky zaplaťte, prosím nejpozději do konce února, jinak nové průkazy nebo známky obdržíte až v červenci.

Tyto údaje k zaplacení členských příspěvků jsou platné do 30.4.2017 !!!

 

Zapsala : Markéta Bošinová

                jednatelka