Zápis z členské schůze Východočeské pobočky KCHK

konané dne 1.2.2014 v Pardubicích-Nemošicích

 

Program:       1) Zahájení členské schůze, seznámení s programem - jednatelka

                        2) Zpráva předsedkyně  o činnosti Vč pob. KCHK za r.2013, plán akcí na r. 2014

                        3) Zpráva poradkyně chovu Vč pob.KCHK za r.2013

                        4) Zpráva výcvikářky Vč pob.KCHK za r.2013

5) Zpráva hospodářky Vč pob.KCHK za r.2013, rozpočet hospodaření na r.2014 – schválení

6) Návrh a schválení členských poplatků na r.2014

6) Zpráva revizní komise Vč pob.KCHK za r.2013 - schválení

7) Návrh a volba volební komise – schválení

8) Hlasování o tajném či veřejném hlasování

                        9) Návrh a volba nového výboru a revizní komise Vč.pob.KCHK  - schválení

10)Vyhodnocení soutěže „Nejaktivnější knírač Vč.pob.KCHK za r.2013“ a ocenění    šampionů.

11) Různé – diskuse

 1. Schůzi zahájila pí. Krpatová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem, který členská schůze schválila. Přítomných hlasujících členů je 22.

   

 2. Předsedkyně pí. Stránská přednesla  svoji zprávu za r.2013. Hlavní body zprávy:

 

 • Akce pořádané v r.2013 pobočkou – 4.5.2013 OKV ve Dvoře Králové nad L., 4.5.2013 bonitace. Všechny akce byly úspěšné a proběhly bez větších problémů.
 • Výbor se sešel v r.2013 3x (26.1., 4.5., 8.12.)
 • Akce na r.2014 pořádané Vč pob.KCHK –  OKV a bonitace MK+SK se bude konat: 3.5.2014 ve Dvoře Králové nad Labem. Celostátní klubová výstava se bude konat 21.6.2014 v Pardubicích-Nemošicích. 

 

 1. Poradkyně chovu pro MK, SK a VK pí. Bugalová přednesla svoji zprávu o výsledcích chovu. Seznámila přítomné s počty krytí, odchovaných štěňat,  dále s počty zúčastněných jedinců na bonitaci a také s krycími psy – viz příloha. 

 2. Dále nám přečetla pí. Marková svoji zprávu výcvikáře za rok 2013 – viz příloha. 

 3. Hospodářka pí. Myšáková přednesla zprávu o hospodaření za r.2013 – viz příloha. Rozpočet hospodaření na r.2014 – viz příloha. Rozpočet na r.2014 byl schválen jednohlasně 22 členy. 

 4. Jednatelka přednesla návrh na členské poplatky na rok 2014.

  a) výdělečně činní členové - 300,-Kč

  b)studenti, důchodci, dlouhodobě nevýděleč osoby, ženy na mateřské dovolené - 200,-Kč

  c) zahraniční členové - 700,- 

  Prominutí členských poplatků na rok 2014 pro členy výboru: předsedu, hospodáře, jednatele, OPCH a čestný člen pí. Kopecká. 

  Tento návrh byl jednohlasně schválen 22členy. 

 

 • Členské legitimace – každý rok se vydává novým členům nová legitimace, stávajícím členům známka na další rok.  Proto je nutné zaplatit členské příspěvky do 15.2.2014!!!. Nové průkazky a známky  jsou vystavovány jednou za čtvrt roku.

   

  1. Zprávu předsedy revizní komise přečetla pí. Loužilová. Oznámila všem přítomným, že revizní komise v r.2013 neshledala žádné nedostatky v účetnictví. Po té dala pí. Krpatová hlasovat o zprávě revizní komise za r.2013 -  schválena jednohlasně 22 členy. 

  2. Návrh a volba volební komise ve složení: Hana Loužilová (21 členů pro, 1 člen se zdržel) , Vlastimil Bařinka (21 členů pro, 1 člen se zdržel) a Radmila Nováková (21 členů pro, 1 člen se zdržel). 

  3. Hlasování o tajném či veřejném hlasování. Bylo jednohlasně schváleno 22 členy veřejné hlasování. 

  4. Návrh a volba nového výboru a revizní komise. Pí Stránská poděkovala odstupující pí. Myšákové a pí. Krpatové za dosavadní dlouholetou práci ve Východočeské pob. KCHK

    

   Návrh a hlasování o složení nového výboru a revizní komise:

  Funkce

  Jméno

  Pro

  Proti

  Zdržel se

  Předseda

  Jana Stránská

  21

  0

  1

  Místopředseda

  Lenka Kamenická

  22

  0

  0

  Jednatel

  Markéta Bošinová

  21

  0

  1

  Hospodářka

  Iljana Řehůlková

  21

  0

  1

  Poradce chovu

  Lenka Bugalová

  21

  0

  1

  Výcvikář

  Pavlína Marková

  21

  0

  1

  Člen výboru

  Irena Koudelková

  22

  0

  0

  Předseda rev. komise

  Hana Loužilová

  21

  1

  0

  Člen rev.komise

  Michal Horáček

  21

  0

  1

  Nepřítomný člen paní Lenka Kamenická byla řádně omluvena a souhlasila s kandidováním na funkci.

   

  1. Vyhodnocení soutěže „Nejaktivnější knírač Vč pob. KCHK za r.2013“ – viz příloha. Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další práci! Dále byli oceněni psi a feny, kteří obdrželi titul šampióna v r.2013 – viz příloha. Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchu v další chovatelské činnosti!

    

  2. Diskuse:

  • Na návrh paní Radmily Novákové se zřídí webové stránky naší pobočky. Paní Nováková zajistí návrh webových stránek a zprovozní je do 30.4.2014. Stránky budou pro tento rok zatím na neplaceném hostingu. Adresa stránek a ostatní potřebné informace poskytne členům jednatelka po schůzi výboru dne 3.5.2014. Prosíme všechny členy naší pobočky, kteří mají zájem o zveřejnění svých pejsků na webových stránkách, aby zasílaly podklady (fotky, výstavní úspěchy apod.) paní R. Novákové na email: vasata-vasata@seznam.cz
  • Návrh pana J.Strouhala, aby při oceňování soutěže „Nejaktivnější knírač Vč pob. KCHK“ byl dáván každému kromě poháru a pamlsku také diplom, nebyl schválen. Hlasování: 6 pro, 2 proti, 14 zdržel se.

   Členské příspěvky rok 2014

   • členové                                                    300,- Kč

   • důchodci, studenti,

    dlouhodobě nevýdělečné osoby,

    ženy na mateřské dovolené                   200,- Kč

   • zahraniční členové                                 700,- Kč       

     

    Příspěvky můžete uhradit složenkou typu A nebo C nebo převodem z účtu. Jako variabilní symbol – Váš datum narození, bez toho nelze platbu identifikovat!!!

     

    Složenka typu A:                                                                    Složenka typu C:

     

    Adresa majitele účtu:                                                             Adresa příjemce:

    KCHK - Marta Myšáková                                                     KCHK - Marta Myšáková

    Hronovská 646                                                                      Hronovská 646

    542 33  Rtyně v Podkrkonoší                                     542 33  Rtyně v Podkrkonoší 

     

    číslo účtu: 0216231940/0300                  konst.s.: 379

     

    !!!!!Tyto údaje k zaplacení členských poplatků budou platit pouze do 30.4.2014!!!!!!