Zápis   z členské   schůze  VČ pobočky KCHK

konané  dne  26.01.2013  v Pardubicích

 

Přítomní : viz seznam účasti

 1. J.Stránská zahájila členskou schůzi a seznámila s jejím programem

 2. J. Stránská přečetla Zprávu předsedkyně o činnosti vč. pob. KCHK za r.2012, plán akcí na r.2013

  Termín OKV a bonitace Dvůr Králové nad Labem – 4.5.2013. Rozhodčí paní Andrea Zaoralová

 3. L.Bugalová přečetla Zprávu o chovu kníračů VČ KCHK za rok 2012

 4. P. Marková přečetla Zprávu výcvikáře vč.pob. KCHK za r.2012

 5. M. Myšáková přečetla Zprávu hospodářky vč.pob.KCHK za rok 2012, rozpočet hospodaření na r.2013. Rozpočet na rok 2013 byl jednohlasně přítomnými členy odsouhlasen. Dále byl jednohlasně odsouhlasen návrh o ponechání členských příspěvků na rok 2013 ve stejné výši jako v roce loňském a to výdělečně činní Kč 300,--, důchodci a studenti Kč 200,-- a zahraniční Kč 700,--.

 6. H. Loužilová seznámila se Zprávou revizní komise za rok 2012 – Kontrola účetnictví – vše bez závad

 7. Vyhlášení a předání pohárů za soutěž „Nejaktivnější knírač Vč.pob. KCHK za rok 2012“ a ocenění šampiónů

 8.  Předloženy sl.Markovou k připomínkování nové návrhy Vyhodnocovacích tabulek – Nejaktivnější knírač VČ pobočky.

 9. Seznámení o ukončení členství v klubu i v revizní komisi pana Karla Stehlíka. Byl přednesen návrh složení revizní komise a to jen jednou osobou  - paní H. Loužilovou. Návrh byl jednohlasně odsouhlasen.

 10. Pozvání na závody malých plemen pořádané dne 12.5.2013 v České Skalici – Spytě – vyhlášené kategorie ZZO, ZMMP, ZMP1 – rozhodčí: p. Vyčítal, p. Prouza

 11. Oznámení, že v letošním roce se nebude pořádat závod malých plemen v Pardubicích

   

  Zapsala: Lenka Bugalová

                     OPCH