Zápis z členské schůze Východočeské pobočky KCHK
30.1.2016 Pardubice-Nemošice

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 

1. zahájení, seznámení s programem

2. zpráva předsedkyně o činnosti za rok 2015, plán akcí na rok 2016

3. zpráva poradkyně chovu za rok 2015

4. zpráva výcvikářky za rok 2015

5. zpráva hospodářky za rok 2015, seznámení s rozpočtem hospodaření na rok 2016 – schválení

6. zpráva revizní komise za rok 2015 – schválení

7. přestávka – občerstvení

8. vyhodnocení soutěže „Nejaktivnější knírač Vč. pobočky za rok 2015“ a ocenění šampionů – předání pohárů

9. diskuse

 

1. Markéta Bošinová přivítala přítomné, seznámila je s programem, který členská schůze schválila.

Přítomných hlasujících členů bylo 23.

 

2. Zpráva předsedkyně Jany Stránské 

- zhodnocení OKV ve Dvoře Králové nad Labem 2.5. 2015. Výstava i následná bonitace proběhly bez problémů

- výbor se sešel celkem 4x – 31.1., 2.5., 16.10., 11.12. 2015

- seznámení s průběhem Celostátní konference KCHK, která proběhla v Pardubicích 21.11.2015. Za naši pobočku se zúčastnily 2 delegátky 

- ( J.Stránská a M.Pencáková)

- informace ze školení poradců chovu, které se konalo 12.3.2015 

v Pardubicích, za naši pobočku se zúčastnila Lenka Bugalová

- připravované akce na rok 2016 – OKV  a bonitace MK+SK ve Dvoře   

Králové nad Labem se bude konat 7.5. 2016 (rozhodčí Lenka Fairaislová)

 

3. Zpráva poradkyně chovu pro MK,SK, VK Lenky Bugalové 

-   seznámila přítomné s výsledky chovu, s počty krytí a odchovaných    

     štěňat (odchováno 12 vrhů, 50 štěňat)

-    informovala o průběhu bonitace na OKV ve Dvoře Králové nad    

     Labem (5 fen MK)

-   opakovaně zdůraznila nutnost žádat včas o vystavení krycích listů

      a přiložení výsledků očního vyšetření psa i feny (MVDr.Beránek)

 

4. Zpráva výcvikářky Pavlíny Markové

- vyhodnocení soutěže o nejaktivnějšího knírače pobočky

- seznámení s úspěchy psů v oblasti výcviku

 

5. Zpráva hospodářky Marty Myšákové 

- příjmy i výdaje za rok 2015 v pořádku

- připomenutí změny bankovního ústavu a čísla účtu ( od 1.4.2015 Čs.spořitelna = zvednutí poplatku za vedení účtu na 140 Kč)

- seznámení s jednotlivými položkami rozpočtu na rok 2016

- členské poplatky na rok 2016 zůstávají ve stejné výši jako v roce  

2015 (prominutí členských příspěvků na rok 2016 pro členy výboru : předsedu, hospodáře, jednatele, OPCH a pro čestné členy – pí.Kopecká, pí.Stránská, pí.Loužilová, pí. Myšáková, p.Strouhal)

Rozpočet hospodaření na rok 2016 schválen jednohlasně 23 členy

 

6. Zpráva předsedkyně revizní komise Hany Loužilové – bez připomínek

Zpráva jednohlasně schválena 23 členy

 

7. Diskuse:

- Prezidium Klubu chovatelů kníračů udělilo na celorepublikové konferenci čestné členství panu Jaroslavu Strouhalovi, který je členem naší pobočky

- vyhlášení výsledků soutěže o „Nejaktivnějšího knírače Vč.pobočky“ předání pohárů a malé pozornosti a ocenění šampionů za rok 2015 – předání pohárů a malé pozornosti

- návrh pana Strouhala na udělení čestného členství pro dlouholeté aktivní členky Vč. pobočky KCHK – J.Stránskou, M.Myšákovou a H.Loužilovou

Návrh byl jednohlasně schválen 23 členy

- pí.Nováková upozornila na konání Mistrovství republiky v agility 

v Žamberku 13.8.2016 (poprvé bude otevřena i kategorie veteránů)

 

 Zapsala : Markéta Bošinová

     jednatelka