Zápis z členské schůze Východočeské pobočky KCHK

27.1.2018 v Pardubicích-Nemošicích

  

Program:

§  Zahájení, seznámení s programem

§  Zpráva předsedy Michala Horáčka za rok 2017, plán akcí na rok 2018

§  Zpráva poradkyně chovu Lenky Bugalové za rok 2017

§  Zpráva výcvikářky Radky Novákové za rok 2017

§  Zpráva hospodářky Leony Horáčkové za rok 2017, rozpočet hospodaření na rok 2018 – schválení

§  Zpráva revizorky Hany Loužilové za rok 2017 – schválení

§  Změna sídla pobočky – schválení

§  Vyhodnocení soutěže „Nejaktivnější knírač VČ pobočky za rok 2017“ a ocenění šampionů

§  Diskuse, občerstvení

 

 

 1. Schůzi zahájila jednatelka, přivítala přítomné a seznámila je s programem, který členská schůze schválila

Přítomných hlasujících členů je 31 z celkového počtu 56 členů. Členská schůze je usnášeníschopná.

   

 1. Předseda M.Horáček přednesl zprávu o činnosti pobočky za rok 2017 :
  • zhodnotil OKV ve Dvoře Králové nad Labem, která se konala 6.5.2017
  • výbor se sešel v roce 2017 4x – 28.1., 6.5., 19.8., 24.11.2017
  • akce pořádané pobočkou v roce 2018:

-        OKV a bonitace MK + SK se bude konat 5.5.2018 v Jaroměři

( pokud se někdo bude chtít zúčastnit pouze bonitace, bude nutná přítomnost již od 11 hodin, nikoli až po skončení výstavy těsně před bonitací – tato informace bude uvedena i v propozicích na výstavu)

   

      3.   Změna sídla pobočky na novou adresu – KCHK VČ pobočka, Lenka Bugalová, Svinišťany 48, 552 04 Dolany.Tato změna je posledním nutným bodem k dokončení přeregistrace našeho spolku v souladu s novým Občanským zákoníkem.

Schváleno všemi přítomnými 31 členy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.   Poradkyně chovu L.Bugalová přednesla zprávu o výsledcích chovu za rok 2017 a seznámila přítomné s počty krytí a vrhů (14 vrhů) a s celkovým počtem zapsaných štěňat v plemenné knize  (52).

 

 1. Zprávu za rok 2017 přednesla výcvikářka R.Nováková. Podrobně seznámila přítomné s akcemi a výsledky za rok 2017 a pozvala i na akce konané v letošním roce, zvláště pak na ty, které pořádá naše VČ pobočka:
  • zkoušky MZŘ+NZŘ, IPO FH v Hubenicích 5.-6.5.2018 (pořadatel  

   Michaela Pencáková)

- další zkouška je plánovaná na listopad 2018 – informace budou včas

uvedeny na www stránkách naší pobočky

   

 1. Hospodářka L.Horáčková přednesla zprávu o hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018.

Schváleno všemi přítomnými 31členy, proti 0, zdržel se 0.

 

 1. Prominutí členských poplatků na rok 2018 pro členy výboru– předsedu, hospodáře, jednatele, oblastního poradce chovu, vycvikáte a pro čestné členy J.Stránskou, M.Myšákovou, J.Strouhala a H.Loužilovou.

Schváleno 30 členy, proti 0, zdržel se 1.

 

 1. Zprávu revizorky přednesla jednatelka M.Louvarová Bošinová, protože revizorka H.Loužilová se dostavila později. Doklady potřebné k revizi byly odeslány hospodářkou včas, aby mohla být provedena revize účetnictví. Revizorkou nebyly shledány žádné nedostatky.

Revizní zpráva byla schválena 31 členy, proti 0, zdržel se 0.

 

 1. Různé – členka Alena Kučerová nabídla zájemcům o výcvik MK+SK jeden až dva tréninky navíc před soustředěním. Jeden na cvičišti v Havlíčkově Brodě a druhý dle možností na cvičišti v Pardubicích-Nemošicích (po projednání podmínek s paní J.Stránskou)

  

Informace k členským příspěvkům na rok 2018

 Výdělečně činní členové                                    400 Kč

Důchodci, studenti, ženy na mat.dovolené         300 Kč

Zahraniční členové                                             700 Kč

 Členské příspěvky, prosím, zaplaťte převodem z účtu nebo složenkou typu A :

č.ú. klubu                            3799653339/0800

konstantní symbol                       0308

      variabilní symbol – Váš rok narození – bez toho nelze platbu identifikovat !!!

      Adresa majitele účtu: KCHK VČ pobočka, Marta Myšáková, Hronovská 646, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Poplatky zaplaťte, prosím, nejpozději do konce února, jinak nové průkazy a známky obdržíte až na konci dalšího čtvrtletí, tzn.začátkem července. 

 

Zapsala : Marketa Louvarová Bošinová

               jednatelka