Zápis z výroční členské schůze Východočeské pobočky KCHK
19.1.2019 v Pardubicích Nemošicích

 

Přítomni : dle přiložené prezenční listiny

Program:
           
1.         zahájení, seznámení s programem
            2.         zpráva předsedy o činnosti za rok 2018, plán akcí na rok 2019
            3.         zpráva poradkyně chovu za rok 2018
            4.         zpráva výcvikářky za rok 2018
            5.         zpráva hospodářky za rok 2018 -rozpočet hospodaření na rok 2019 - schválení
            6.         zpráva revizorky za rok 2018
            7.         volba delegátů za VČ pobočku na mimořádnou konferenci KCHK 26.1.2019 v Praze
            8.         vyhodnocení soutěže "Nejaktivnější knírač VČ pobočky za rok 2018" a ocenění šampionů
            9.         různé -diskuse, občerstvení

 

1.         Schůzi zahájila jednatelka, přivítala přítomné a seznámila je s programem, který členská schůze schválila.
            Přítomných hlasujících členů je 22 z celkového počtu 54 členů

2.         Předseda M.Horáček přednesl zprávu o činnosti pobočky za rok 2018:
            -   výbor se sešel v roce 2018 3x - 27.1., 5.5., 23.11.2018
            -  informoval o konferenci KCHK konané v listopadu 2018 v Praze
            -  volba 2 delegátů na mimořádnou konferenci 26.1.2019 v Praze - návrh M.Horáček a
               R.Nováková:
            Schváleno 20 členy, proti 0, zdržel se 2
           
           
-   akce pořádané pobočkou v roce 2019:
                                               OKV a bonitace MK a SK v Jaroměři 4.5.2019
            -  schválení výše členských poplatků na rok 2019 ( 400 Kč výdělečně činní členové, 300 Kč důchodci, studenti, mat.dov., 700 Kč zahraniční členové)

            Schváleno 20 členy, proti 0, zdržel se 2
           
            -  diskuse a připomínky k novým stanovám předloženým na konferenci v listopadu,
               připomínky je třeba zaslat mailem k rukám předsedy M.Horáčka do 22.1.2019

3.         Poradkyně chovu L.Bugalová přednesla zprávu o výsledcích chovu za rok 2018, seznámila přítomné s počty krytí a vrhů (10 vrhů) a s celkovým počtem zapsaných štěňat v plemenné knize ( 42 zapsaných štěňat).
            Zhodnotila výstavu konanou naší pobočkou na kynologickém cvičišti v Jaroměři 5.5.2018, přihlášeno bylo celkem 58 kníračů všech velikostních rázů a 9 jedinců se zúčastnilo následné bonitace - ze strany vystavovatelů byla akce hodnocena velice kladně.

4.         Zprávu za rok 2018 přednesla výcvikářka R.Nováková. Podrobně seznámila přítomné s akcemi a výsledky za rok 2018 a pozvala je i na akce, které se budou konat v letošním roce (bližší informace najdete na webových stránkách naší pobočky a na stránkách KCHK).

5.         Hospodářka L.Horáčková přednesla zprávu o hospodaření pobočky za rok 2018 a seznámila s rozpočtem na rok 2019
            Schváleno 21 členem, proti 0, zdržel se 1

 

Informace k členským příspěvkům na rok 2019

Výdělečně činní členové                                           400 Kč
Důchodci, studenti, ženy na mat.dovolené               300 Kč
Zahraniční členové                                                   700 Kč

 

Členské příspěvky, prosím, zaplaťte převodem z účtu :

č.ú. klubu                   3799653339/0800
konstantní symbol    0308

variabilní symbol       Váš rok narození - bez toho nelze platbu identifikovat

Poplatky zaplaťte, prosím nejpozději do konce února, jinak nové známky a případné průkazy obdržíte až na konci  dalšího čtvrtletí, tzn.koncem června nebo začátkem července

 

Zapsala : Marketa Louvarová Bošinová
               jednatelka