Zápis z členské
schůze Východočeské pobočky KCHK
31.1.2015 Pardubice Nemošice


Přítomni : dle prezenční listiny

Program: 1. Zahájení členské schůze, seznámení s programem
                 2. Zpráva předsedkyně o činnosti pobočky za rok 2014, plán akcí na rok 2015
                 3. Zpráva poradkyně chovu za rok 2014
                 4. Zpráva výcvikářky za rok 2014
                 5. Zpráva hospodářky za rok 2014, rozpočet hospodaření na rok 2015 - schválení
                 6. Zpráva revizní komise za rok 2014 - schválení
                 7. Vyhodnocení soutěže "Nejaktivnější knírač Vč. pobočky za rok 2014  a ocenění
                      šampionů
                 8. Různé - diskuse               

1.         Pí.Bošinová přivítala přítomné, seznámila je s programem, který členská schůze            schválila.
             Přitomných hlasujících členů je 23.

2.         Zprávapředsedkyně pí.Stránské : 

 -akce pořádané pobočkou v r.2014  (OKV ve Dvoře Králové n/L. 3.5.2014 a Celostátní klubová výstava pořádaná 21.6.2014 v Pardubicích Nemošicích) proběhly bez problémů a byly úspěšné - výbor se sešel celkem 4x - 1.2., 3.5., 9.10., 29.12.
            - připravované akce na rok 2015 - OKV a bonitace MK+SK ve Dvoře Králové n/L. se bude konat 2.5.2015
            - předsedkyně seznámila členy s problémem hospodářky pí. Řehulkové, její funkci převzala zpět bývalá hospodářka pí.Myšáková
            - seznámení s přípravou konference KCHK, konané v listopadu 2015 v Pardubicích

3.         Poradkyně chovu pro MK, SK, VK pí.Bugalová seznámila přítomné s výsledky chovu, s počty krytí, odchovaných štěňat a s počty zúčastněných    jedinců na bonitaci
            - zdůraznila nutnost žádat včas o vystavení krycího listu.

4.         Zpráva výcvikářky pí.Markové

            - vyhodnocení soutěže o nejaktivnějšího knírače pobočky
            - seznámení s úspěchy psů v oblasti výcviku

5.         Zpráva hospodářky pí.Myšákové za rok 2014
            - rozpočet hospodaření na rok
2015
            Rozpočet schválen jednohlasně 23 členy.

6.         Návrh na členské poplatky na rok 2015:
            - výdělečně činní členové - 300 Kč
            - studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené - 200 Kč
            - zahraniční členové - 700 Kč
            Prominutí členských příspěvků na rok 2015 pro členy výboru : předsedu, hospodáře, jednatele, OPCH a čestný člen pí. Kopecká
            Tento návrh byl jednohlasně schválen 23 členy.

Diskuse, různé

7.         Předsedkyně pí.Stránská seznámila s návrhy delegátů na konferenci KCHK 21.11. 2015
            v Pardubicích ( M.Pencáková, J.Stránská, náhradník H.Loužilová)
            Návrh delegátů jednohlasně schválen 23 členy.

8.         Návrh pí.Novákové pozvat MVDr. Beránka na OKV ve Dvoře Králové nad Labem.
            Neschváleno.

9.         Pan Strouhal navrhl vyloučit pí.Řehulkovou z pobočky, upozornit další pobočky, podat trestní oznámení.
            Tento návrh schválen 21 členy, 2 se zdrželi hlasování.

10.       Pan Vidrna informoval o přesunutí termínu mistrovství KCHK stopařů pravděpodobně na podzimní měsíce.

11.       Pí.Nováková upozornila, že známky klubu přichází pozdě, problém je ve stanovách.
            Jedinou možností je sepsat návrh změny do 28.2.20158 a poslat pí.Stránské.

12.       Pí. Stránská informovala o možnosti získat finanční odměnu pro ty, kdo se zúčastnili Evropské výstavy v Brně a získali ocenění V 1-4.     Nutno odeslat kopii posudku do Prahy - přesné informace jsou na  webových stránkách KCHK.

13.       Pí.Silberová pozvala všechny členy na letošní MR ve výkonu kníračů do Letohradu.


Zapsala:   Markéta Bošinová
                jednatelka