Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

24.11.2017 v Hradci Králové

  

Přítomni: Horáček, Bugalová, Horáčková, Louvarová Bošinová, Loužilová

                Nováková

Omluveni: 0

 

  1. Předseda M.Horáček provedl kontrolu plnění úkolů dle zápisu z předchozí schůze výboru.

     2.   Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 27.1.2018 na kynologickém cvičišti v Pardubicích Nemošicích

           (místo konání bude ještě upřesněno na pozvánce ) od 10.00 hodin.

      Pro členy výboru : schůze výboru se uskuteční  tamtéž od 9.00 hodin.

 

  1. PŘIPOMENUTÍ – kopie (skeny) výsledků šampionátů, závodů  a zkoušek za rok 2017 je nutné poslat do 15.12.2017 na nově vytvořenou e-mailovou adresu uvedenou na našich webových stránkách – sampion.pobocky@seznam.cz

 

  1. Od listopadu 2017 žádala o přijetí do naší pobočky paní Daniela Ulrichová – výbor žádosti nevyhověl ( v případě dotazů se obraťte na předsedu M.Horáčka).

 

  1. Na výroční členské schůzi bude nutné odsouhlasit členskou základnou nové sídlo naší pobočky (souvisí se změnou osoby hospodáře pobočky).

 

Zapsala: Marketa Louvarová Bošinová

              jednatelka


_________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

19.8.2017 v Pardubicích                                                                                                                                                                                 Přítomni : Horáček, Bošinová, Bugalová, Horáčková, Loužilová, Nováková
Omluveni: 0

1. Předseda M.Horáček provedl kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu  

2. Poradkyně chovu naší pobočky paní Lenka Bugalová informovala o převzetí věcí patřících naší pobočce z buňky na cvičišti ve Dvoře Králové nad Labem, kde se do loňského roku konaly klubové  výstavy pořádané naší pobočkou.  Některé věci jsou prozatím uloženy u pí.Bugalové (vhodné k archivaci nebo hodící se pro další ročníky výstav). Nepotřebné věci byly vyřazeny. Děkujeme za iniciativu Lence Bugalové při vyřešení této záležitosti.  

3. Bylo dohodnuto, že Oblastní klubová výstava pořádaná naší pobočkou se bude konat na cvičišti v Jaroměři. Posuzování přislíbila rozhodčí paní Ing. Danuše Kotalová. Termín výstavy:  5. května 2018 cvičiště v Jaroměři.  Bližší informace a pokyny k výstavě budou včas rozeslány všem členům pobočky.  

4. Poradkyně chovu Lenka Bugalová obdržela informace od ÚPCH pro malé knírače P+S a ČSTŘ paní Miroslavy Suché ohledně žádosti zaslané KCHK ČR 1927 o schválení nutného opatření z důvodu sledování genetické vady způsobující náchylnost k infekcím MAC u malých kníračů. Většina diagnostikovaných případů pochází z USA a Kanady, ale někteří pozitivní jedinci jsou hlášeni i v ČR. Společným předkem nacházejícím se v rodokmenu těchto malých kníračů  je pes Bandsman´s Newsprint, narozen 27.9.1986. Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se na ÚPCH Miroslavu Suchou nebo na poradkyni chovu naší pobočky Lenku Bugalovou.  

5. Předseda zdůraznil potřebu zveřejnění e-mailové adresy ( na našich webových stránkách), kam by členové pobočky mohli zasílat výsledky soutěží a šampionátů ( pro potřebu zajištění pohárů předávaných na výroční členské schůzi).

 

Zapsala : Marketa Bošinová

          jednatelka

 _____________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

6.5.2017 ve Dvoře Králové nad Labem

 

Přítomni: Horáček, Bošinová, Bugalová, Horáčková 

Omluveni : Loužilová, Nováková

 

1.               Předseda M.Horáček provedl kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu. 

2.               Předseda seznámil členy výboru se zkompletováním potřebných podkladů nutných pro přeregistraci spolku a informoval o odeslání listin na Krajský soud do Plzně. 

3.               Výbor schválil přijetí nových členů VČ pobočky KCHK na rok 2017, jsou to:
Vlastimil DRDA, Adéla GREGOROVÁ, MVDr.Ján HAMERLÍK, Leona HORÁČKOVÁ, Vendula HORVÁTHOVÁ, Jiří KUŽELA, Ivana PFEIFEROVÁ, Milada VINTEROVÁ, Petr ŽIŽKA
 

4.         Na letošní Oblastní klubovou výstavu ve Dvoře Králové nad Labem, konanou 6.5.2017,  bylo přihlášeno dle výstavního katalogu 37 psů a fen všech velikostních a barevných rázů.. Posouzených rozhodčí paní Lenkou Fairaislovou nakonec bylo 39 jedinců. Po poradě s rozhodčí bylo rozhodnuto o zařazení dalších dvou psů pana Roberta Mazura, jehož přihlášky i výstavní poplatky  byly řádně v termínu odeslány e-mailem, ale nedošly na adresu pořadatele. Pan Mazur zaslal přihlášky znovu, tentokrát na e-mail jednatelky, došly v pořádku a budou přiloženy k tomuto zápisu.
Na následnou bonitaci bylo přihlášeno 6 fen ( 4 MK, 2 SK). Všechny feny bonitací prošly v pořádku a byly zařazeny do chovu.
 

4.               Ze zdravotních důvodů nebude v dalších letech paní Irena Koudelková organizovat    

Oblastní klubové výstavy konané každoročně naší pobočkou ve Dvoře Králové nad Labem .
Výbor se dohodne o dalším postupu na příští rok a včas bude informovat členskou základnu o místu konání výstavy.

 

         Zapsala : Markéta Bošinová

                        jednatelka

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

28.1.2017 v Pardubicích-Nemošicích

Přítomni : Stránská, Bošinová, Bugalová, Horáček, Loužilová,  Marková, Myšáková

Omluveni: Kamenická, Koudelková

     1.       Předsedkyně J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu 

2.               Hlavní bod jednání  - volby nového výboru VČ pobočky KCHK 

3.               Výbor navrhl volební komisi ve složení : Loužilová, MVDr. Růžková, Puhaná – návrh bude přednesen na členské schůzi a bude o něm hlasováno členskou základnou 

4.               Navržena změna počtu členů výboru – místo 7 členů pouze 5 ( předseda, jednatel, hospodář, poradce chovu, výcvikář) a kontrolní orgán pouze 1 revizor 

5.               Noví členové výboru navrženi za odstupující byli s nominací seznámeni a souhlasili s ní           

6.        Návrh na prominutí členských příspěvků pro některé členy výboru – předsedu, jednatele, hospodáře, oblastního poradce chovu a pro čestné členy J.Stránskou, M.Myšákovou, J.Strouhala a H.Loužilovou 

7.          Bonitace následující po výstavě ve Dvoře Králové nad Labem– bonitace bude otevřena pouze při řádném  přihlášení 2 a více jedinců ( pokud se z jakéhokoliv důvodu nedostaví, i přesto bude bonitace otevřena pro dodatečně přihlášené), dodatečné přihlášení na  místě bude možné pouze po zaplacení poplatku navýšeného  o 200 Kč.

  

Zapsala : Markéta Bošinová

               jednatelka