Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

11.12.2015 ve Dvoře Králové nad Labem

Přítomni:   Stránská, Bošinová, Loužilová

Omluveni:  Bugalová, Horáček, Kamenická, Koudelková, Marková, Myšáková

1. Projednání organizace Oblastní klubové výstavy ve Dvoře Králové nad Labem, která se bude konat 7. května 2016. Po skončení výstavy bude následovat bonitace malých a středních kníračů.

POZOR -  kontaktní adresa pro zasílání přihlášek bude tentokrát na Janu Stránskou. Přesné informace budou včas uvedeny v propozicích na výstavu, které obdrží každý člen pobočky.

2. Předsedkyně Jana Stránská podala informace z konference KCHK konané v Pardubicích 21.11.2015.

3. Termín výroční členské schůze VČ pobočky KCHK  - 30.1.2016 v Pardubicích-Nemošicích. Všichni členové budou včas písemně (e-mailem) informováni o podrobnostech.

4. Projednání odměn za Nejaktivnějšího knírače VČ pobočky KCHK - ceny zajistí Pavlína Marková.

5. Do příští schůze výboru VČ pobočky KCHK, která se bude konat před Výroční členskou schůzí, zajistí předsedkyně J.Stránská rozhodčí na Oblastní klubovou výstavu kníračů  ve Dvoře Králové nad Labem.

     

Zapsala : Markéta Bošinová

          jednatelka


________________________________________________________________________________________________________________________


Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

16.10.2015 ve Dvoře Králové nad Labem


Přítomni : Stránská, Bošinová, Horáček, Loužilová

Omluveni: Bugalová, Kamenická, Koudelková, Marková, Myšáková

1. Projednání podmínek a příprava podkladů pro přeregistraci pobočky dle nového Občanského zákoníku. Materiály byly řádně a včas odeslány.

2.   Předsedkyně J.Stránská podala informace z jednání prezidia KCHK, které se konalo   

      6.9.2015.


Zapsala : Markéta Bošinová

    jednatelka

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

2.5.2015 ve Dvoře Králové nad Labem

 

Přítomni: Stránská, Bošinová, Bugalová, Horáček, Loužilová, Myšáková

Omluveni: Kamenická, Koudelková, Marková

 

1.                  Předsedkyně J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

 

2.                  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  poradkyně chovu Lenky Bugalové :

od poloviny srpna do poloviny září 2015 nebude ze zdravotních důvodů vystavovat krycí listy. V tomto období nebude vystavovat ani expres krycí listy ( do 3 dnů).

Kdo plánuje krytí, musí si ho zajistit včas.

 

3.                  Od 1. dubna 2015 došlo ke změně banky, u které má naše pobočka KCHK  zřízený účet. Během května bude zrušen starý účet u ERA banky a finanční zůstatek převeden na nový účet, který byl zřízen u České spořitelny ( 3799653339/0800, konstantní symbol 0308)

 

4.                  Dne 2. května 2015 proběhla Oblastní klubová výstava kníračů  a následná bonitace malých a středních kníračů ve Dvoře Králové nad Labem. Objektivně a spravedlivě posuzovala rozhodčí ing. Danuše Kotalová. Výstava, které se zúčastnilo i několik členů naší pobočky, proběhla v pořádku a ke spokojenosti všech zúčastněných.

      Výstavy se zúčastnilo celkem 40 kníračů  - 27 malých, 7 středních, 6 velkých

             Následné bonitace se zúčastnilo 5 fen malých kníračů (2x černostříbřitá, 2x černá, 1x bílá).

      Všechny byly uchovněny.

                    5.         Revizní komise provedla kontrolu dokladů a hospodaření za rok 2014.

 

      Zapsala : Markéta Bošinová

                     jednatelka

_____________________________________________________________________________

 

Zápis ze schůze výboru  VČ pobočky KCHK

31.1.2015 Pardubice-Nemošice

 

 

Přítomni:    Stránská, Bošinová, Bugalová, Horáček, Kamenická, Loužilová, Marková, Myšáková,

Omluveni:     Koudelková

 

1.   Řešeno splácení dluhu pí Řehulkové

2.   Na schůzi výboru v květnu ve Dvoře Králové n/L. bude provedena revize hospodaření za rok 2014

3.   Bude zřízeno elektronické bankovnictví, které umožní lepší kontrolu pohybu na účtu - bude možné také platit členské příspěvky na tento účet

4.   Na klubovou výstavu ve Dvoře Králové nad Labem ( 2.5.) bude jako rozhodčí pozvána Ing. Danuše Kotalová

5.   Na konferenci KCHK, která se koná 21.11.2015 v Pardubicích byli navrženi jako delegáti pí. Michaela Pencáková a pí.Jana Stránská,
jako náhradník pí. Hana Loužilová ( na každých 40 členů pobočky připadá jeden delegát, na naši členskou základnu, která čítala na konci
    roku 2014 48 členů, připadají dva zástupci)

6.  podán návrh ( ve stejné výši jako vloni) na výši členských příspěvků, který musí ještě schválit členská schůze

 

Zapsala: Markéta Bošinová

                jednatelka