Zápis  ze schůze výboru VČ pobočky KCHK
5.5.2018 v Jaroměři

 

Přítomni: Horáček, Bugalová, Horáčková, Louvarová Bošinová, Loužilová, Nováková        

 

1.       Předseda M.Horáček provedl kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

2.       Výbor schválil přijetí nových členek VČ pobočky KCHK na rok 2018.
          Jsou to :
          Alena VONDROVÁ a Gabriela PROCHÁZKOVÁ

3.       Na letošní Oblastní klubovou výstavu v Jaroměři, konanou 5.5.2018, bylo přihlášeno

          dle výstavního katalogu 58 psů a fen všech velikostních a barevných rázů.

          Vystavované jedince  posuzovala rozhodčí Ing.DanušeKotalová.

          Výstava proběhla v pořádku a doufáme, že i ke spokojenosti všech zúčastněných vystavovatelů.

          Bonitace, která následovala po skončení výstavy, se zúčastnilo všech 9 přihlášených jedinců

          (7 MK, 2 SK). Bonitační komise rozhodovala ve složení ing. Danuše Kotalová- rozhodčí exteriéru

          a Lenka Bugalová - OPCH. Všech7 fen a 2 psi prošli bonitací v pořádku a byli zařazeni do chovu.

         

               Zapsala : Marketa Louvarová Bošinová

               jednatelka        

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

27.1.2018 v Pardubicích-Nemošicích

 Přítomni : Bugalová, Horáček, Horáčková, Louvarová Bošinová, Nováková

 Omluveni: Loužilová

 

     1.               Předseda Michal Horáček provedl kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

2.               Hlavní bod jednání – změna sídla pobočky  - Lenka Bugalová, Svinišťany 48,

552 04 Dolany – tím by již nemělo nic bránit v přeregistraci VČ pobočky KCHK, která není stále dořešena

     3.               Na členské schůzi připomenout navýšení členských poplatků na rok 2018 

( z důvodu vyšších odvodů klubu) – 400 Kč výdělečně činní

300 Kč důchodci, studenti a matky na

             mateřské dovolené

700 Kč zahraniční členové

     

      4.        Na členské schůzi nechat hlasovat o prominutí členských poplatků na rok 2018

                 pro 5 členů výboru a čestné členy J.Stránskou, M.Myšákovou, J.Strouhala a

                 H. Loužilovou

 

  1.      Projednat povinnost dostavit se do určité hodiny ( např.11:00 hod.) pro zájemce o  

bonitaci na OKV v Jaroměři

 

      Zapsala : Marketa Louvarová Bošinová

                     jednatelka