Konference Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 23.11.2019 Praha

 

Přítomní: viz prezenční listina

Vydáno 31 volebních lístků

1. Zahájení 
2. Volba předsedy konference 
- Na předsedu konference navržena Miroslava Suchá – hlasováno: 30 pro, 1 zdržel 
3. Odhlasování prominutí lhůty dodání delegátů ve lhůtě 3 měsíce před konferencí 
- Hlasováno: Pro 27  - proti 0 -  4 zdrželi 
4. Dodatečná kooptace p.Soukopa do funkce předsedy klubu 
- Hlasováno: pro 24  - proti 1 -  zdrželi  6 

5. Volba komisí 
• Návrhová: Stránská, Dřímalová, Rozová – předseda komise: Stránská 
- Hlasováno: pro 28 – proti 0 -  zdrželi 3
• Mandátová: Havelková, Bejčková, Běhalová – předseda komise: Havelková 
- Hlasováno: Pro 28 – proti 0 – zdrželi 0 
• Volební: Rohlenová, Sakmarová, Konrádová – předseda komise: Konrádová 
- Hlasováno: Pro 29 – proti 0 – zdrželi 2 
 

6. Zpráva o činnosti klubu ve volebním období – M.Suchá 

- Předsedkyně konference Miroslava Suchá seznámila delegáty konference s činností KCHK v roce 2018-2019

- Informovala o jednáních předsednictva KCHK v tomto období 

- Informovala delegáty o situaci v KCHK - Informovala delegáty o stavu registrace KCHK 

- Informovala delegáty o proběhlých chovatelských i výcvikových akcích 

- Vyzdvihla úspěchy členů KCHK na chovatelských a sportovních akcích

 - Poděkovala členům KCHK za reprezentaci jak ve sportovní, tak výstavní a chovatelské oblasti
 

7. Minuta ticha - Předsedkyně konference vyhlásila minutu ticha za členky KCHK Olgu Kopeckou, Olgu Zajptovou, Danielu Chrásteckou a Jarmilu Wojnarovou -  
 
8. Zpráva RK - Přednesla předsedkyně RK Ing.Danuše Kotalová  
- Informovala o revizi hospodaření KCHK za volební období – účetnictví je vedeno průkazným způsobem, úplně a správně
- Informovala o kontrole plnění usnesení 
– nebylo zjištěno neplnění uložených úkolů

- Poděkovala předsednictvu KCHK za vykonanou práci
 
9. zpráva o hospodaření - přednesla Martina Deverová v zastoupení za ekonomku KCHK  

- informovala delegáty konference o přehledu finančních prostředků KCHK za období 20152019
 - informovala o příjmech z odvodů, z PK ČKS i z výstav 
- informovala o odvodech KCHK do ČKS a ISPU

 

10. zpráva o výcviku  - přednesla výcvikářka Veronika Staniová  
- zhodnotila výcvikovou činnost KCHK za volební období 2015-2019 
- informovala delegáty o úspěších reprezentace 
- zhodnotila průběh MR ve výkonu i MS ISPU 
- informovala delegáty o získání nového sponzora

 

11. zpráva UPCH MK p+s a čstř. - Přednesla UPCH Miroslava Suchá   
- Informovala o testech DNA na MAC a PRA B
 - Statistiky chovu za období 2016-2018 
- Informovala o problémech v chovu

 

12. Zpráva UPCH MK černý a bílý - Přednesla UPCH Andrea Zaoralová 
- Statistiky chovu za období 2016-2018 - Výstavy

 

13. Zpráva UPCH SK - Přednesla UPCH Martina Kaprálková   
-Statistiky chovu za období 2015-2018 - Informovala o úspěších českých SK na výstavách

 

14. Zpráva UPCH VK - Přednesla UPCH Helena Glänznerová  
- Chov se vyznačuje především úspěchy na poli výcvikovém - Statistiky chovu za období 2015-2018

 
15. Předání ocenění KCHK
Čestná plaketa: • Ing.Lukáš Slowioczek • MVDr.Hana Slowioczková • David Rohlena • Helena Glänznerová
Bronzová plaketa:
• Mgr.Kateřina Zwillingová • Karel Kieweg • Kristýna Vodrážková • Marie Lohrerová • Zdeňka Stránská • Ing.Hana Konrádová • Radmila Nováková • Jana Kaniaková • Ing.Arch.Martina Kaprálková • Alice Zelinková • Erika Zelinková • Andrea Zítková
Stříbrná plaketa: • Jaroslava Drožová • Jaroslav Hofman • Lenka Fajkusová
Čestné členství: • Doc. MVDr.Zdeněk Procházka, DrSc • Ing.Jana Hlavatá
 
16. Projednání stanov KCHK
 

- Na základě doporučení a stažení úpravy navrhovatelem nebude se o úpravě stanov jednat 
- Návrh bude přepracován tak aby souhlasil s platnou legislativou

Hlasováno pro neprojednání úpravy stanov: pro 28 – proti 0 - zdržel 3  
 
17. Projednání Zápisního řádu KCHK
 
• Čl.7 Krycí listy
Západočeská pobočka  + pobočka Praha východ – změnit celé znění
Hlasováno o změně znění: Pro 11 - Proti - 17 Zdržel 3
- Zůstává původní znění
 
18. Projednání Bonitačních řádů KCHK
 
a. Bonitační řád MK a SK
 • Bod 3.7. – doplnit znění

 

Hlasováno: Pro 30 - Proti 0 - Zdržel 1 
• Bod 5.8. – změnit text 
Hlasováno: Pro 30 -  proti 0 - zdržel 1 
• 6.2. e – zrušit
Hlasováno: Pro 19 - Proti 10 - Zdržel 2  
• 6.2. doplnit

 - nehlasováno

b. Bonitační řád pro VK 
• 4.6. (změnit text)
Hlasováno: Pro 31 - proti 0 - zdržel 0 
• 4.7. změnit bod + doplnit bod 4.8.

Hlasováno: Pro 3 -  proti 28 – zdržel 0
- Bod nebyl odsouhlasen
 
• Bod 5.5 (soulad s IGP řádem)

Hlasováno: Pro 31 - proti 0 – zdržel 0 
• Bod 6d – doplnit Knírač velký pepř a sůl….
Hlasováno: Pro 25 - proti 6 - zdržel 0 
• 5.5. Kontrolovaný chov VK p+s změna

Hlasováno: Pro 25 - proti 5 - zdržel 1
Řízený chov
- Změna u VK p+s – vypustit
Hlasováno: Pro 30 - proti 0 - zdržel 1
Povinná BH u VK p+s

Hlasováno: Pro 30 - proti 0 - zdržel 1 
• 5.6.d – vypustit 
Hlasováno: Pro 31 – proti 0 - zdržel 0   
• 5.9. - změna
Hlasováno: Pro 31 - proti 0 - zdržel 0 
• 6.2.d - vypustit
Hlasováno: Pro 31 - proti 0 - zdržel 0 
• 6.2.d

Hodnocení zkoušky povahy
Zrušit povaha 6  + změnit povaha 7
Hlasováno: Pro 3 - proti 28 – zdržel 0
Změna nebyla odsouhlasena
19. Specifické podmínky • 5.oko

 
Změna ZPČ pobočky

Hlasováno: Pro 6 - proti 24 - zdržel 1

Změna nebyla odsouhlasena 
• 8.5.d - zrušit
Hlasováno: Pro 21 - Proti 7 - zdržel 3 
• 11 – zrušit
Hlasováno: Pro 28 - proti 0 - zdržel 3 
• 11 přidat

Hlasováno: Pro 22 - proti 4 - zdržel 5
 

20. Projednání připomínek a různého 
• Jihomoravská pobočka – bude možná padnut bod 3 programu konference některými členy pobočky 
– konference jako nejvyšší orgán klubu toto odsouhlasila, pokud bude přesto bod napadnut, obrátí se přímo na předsednictvo 
• M.Suchá – změna výstavního řádu ČMKU podmínky u titulu Český šampion u VK 
• M.Suchá – změna řádu Český šampion práce  
• M.Suchá – nová směrnice FCI ohledně omezení registrace

 
21. Diskuse
 

22. Volby do prezidia klubu 
- Představení kandidátů do předsednictva 
- Mandátová komise: Konference je usnášeníschopná, 31 delegátů

 

• Vydáno 31 volebních lístků 
• Odevzdáno 31 volebních 
• 31 volebních lístků bylo platných
 

 

Delegáty konference bylo zvoleno předsednictvo ve složení:
Předseda:                          Pavel Soukop – 22 hlasů
Místopředseda:                  Ing. Renata Veselá - 24 hlasů
Jednatel:                            Martina Deverová - 29 hlasů
Ekonom:                            Jana Dostálová - 22 hlasů
Výcvikář:                            Veronika Staniová - 19 hlasů
UPCH MK p+s a čstř:        Miroslava Suchá - 29 hlasů
UPCH MK černý a bílý:     Andrea Zaoralová - 27 hlasů
UPCH střední:                   Ing.Arch.Martina Kaprálková - 29 hlasů
UPCH velký:                      Helena Glänznerová - 27 hlasů
Revizní komise:                 Ing.Danuše Kotalová – 30 hlasů
                                          Ing.Magdalena Ludíková - 26 hlasů

                                          MVDr.Petr Pavelek - 25 hlasů 

 
• Předáno mandátovou komisí komisi návrhové k usnesení

Usnesení konference KCHK ČR 1927 – viz příloha   Souhlas s usnesením Konference KCHK ČR 1927
• 31 pro - 0 proti - 0 zdržel
  Revizní komise zvolila za předsedu Ing. Danuši Kotalovou   Zapsala Martina Deverová
 
 

 
 

_______________________________________________________________

Mimořádná konference 26.1.2019

Program:

  1. Uvítání delegátů
  2. Volba předsedajícího konference
  3. Personální změna ve vedení KCHK
  4. Schválení stanov
  5. Různé
  6. Usnesení konference

1. Prezident v pověření Miroslava Suchá uvítala delegáty konference, přečetla program konference

2. Volba předsedajícího konference: Miroslava Suchá – 27 pro, 0 proti, 0 zdržel

3. Delegáti konference byli seznámeni s personální změnou ve vedení KCHK – zástupcem funkce prezident (v období do řádné Konference KCHK) byla pověřena Miroslava Suchá

4.  Schválení stanov

a) Dr.Benešová

  • Seznámila delegáty s návrhem stanov

b) projednání stanov a schválení stanov

 

5. Různé

         -      Školení poradců chovu proběhne až v roce 2020

                        - odsouhlaseno většinou přítomných delegátů mimořádné konference

6. Usnesení mimořádné konference dne 26.1.2019:

a) Mimořádná konference KCHK ČR 1927 schvaluje:

  • Stanovy KCHK ČR 1927  (příloha č.1) s platností od 26.1.2019

b) Mimořádná konference bere na vědomí změnu ve vedení KCHK  - zástupcem funkce prezident   byla pověřena Miroslava Suchá

 

Usnesení zpracovala Miroslava Suchá, předsedající konference a Martina Deverová, jednatel KCHK, usnesení bylo jednohlasně schváleno delegáty mimořádné konference – 26 pro, 0 proti, 1 zdržel

 

Zapsala: Martina Deverová